મખાણા રબડી – ખાવામાં પૌષ્ટિક ઉપરાંત લો કેલેરીયુક્ત આ રબડી નોંધો લો, ફરાળી હોવાથી ઉપવાસ માટે બેસ્ટ રહેશે…

મખાણા રબડી (નવરાત્રી સ્પેશિયલ ) મખાણા એ ખૂબજ પૌષ્ટિક અને પ્રોટીનયુક્ત ડ્રાઈફુટ સીડ છે… આ હાય ફાઇબર અને લો કેલેરી યુક્ત છે, મખાણાંની રબડી ખૂબજ ક્રીમી અને યમ્મી થાય છે વળી તેમાં ડ્રાઈફુટસ એડ કરવાથી, તેની લિજ્જત વધી જાયછે… આ […]

Continue Reading
error: Content is protected !!