મીરાંનો મોહન – મદનિયા જેવો યુવાન અને ગાય જેવી યુવતીની અનોખી અને અનેક ઉતારચઢાવ વાળી હાસ્ય પ્રેમકહાની…

મીરાનો મોહન…. ~~~~~~~~~~~~ અમુક વર્ષો પહેલાં, એક નાનકડા ગામમાં, ભેંસ જોરથી ભાંભરીને કોઈના આગમનની વધાઈ આપી રહી હતી. કાળ ચોઘડિયામાં ચંદ્ર અને હથિયા નક્ષત્રનું મિલન થયું હશે, એવી કોઈક ઘડીએ, ઉંટ સમાન અઢારે અંગ વાંકાં એવા ચંપકભાઈના મદમસ્ત હાથણી સમાન […]

Continue Reading
error: Content is protected !!