રાજકોટના આ વ્યક્તિ એ કરી અદભૂત શોધ !! વાસ્તુ કરતાં હજાર ડગલાં એડવાન્સ એવી વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ..ખુબ ઉપયોગી !!

વૈદિક સિધ્ધાંતો, ઋષિ કાળથી ચાલી આવતી દિશાઓ પ્રમાણેની મકાન રચનાને હવે વૈજ્ઞાનિક સચોટ સમર્થન રાજકોટના વાસ્તુ-જીઓ કન્સલ્ટન્ટ રાજેશ ભટ્ટએ આ દિશામાં કર્યા વ્યાપક સંશોધનો અગાઉ આપણાં વડવાઓ જો ઘર નિર્માણ કરવા માંગતા હોય તો પોઝિટિવ જગ્યા શોધવા તેઓ શું કરતા […]

Continue Reading
રાજકોટના આ વ્યક્તિ એ કરી અદભૂત શોધ !! વાસ્તુ કરતાં હજાર ડગલાં એડવાન્સ એવી વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ..ખુબ ઉપયોગી !!

વૈદિક સિધ્ધાંતો, ઋષિ કાળથી ચાલી આવતી દિશાઓ પ્રમાણેની મકાન રચનાને હવે વૈજ્ઞાનિક સચોટ સમર્થન રાજકોટના વાસ્તુ-જીઓ કન્સલ્ટન્ટ રાજેશ ભટ્ટએ આ દિશામાં કર્યા વ્યાપક સંશોધનો અગાઉ આપણાં વડવાઓ જો ઘર નિર્માણ કરવા માંગતા હોય તો પોઝિટિવ જગ્યા શોધવા તેઓ શું કરતા […]

Continue Reading
error: Content is protected !!