મારી ગૌરી – અને આખરે એ દિકરી હિંમત હારી ગઈ અને બની ગયું ના બનવાનું…

“મારી ગૌરી” મારી વિદાય વેળા એ સવ કોઈ રોતા હતા ને હું પણ, હું ગામડા માં ઉછરેલી ને ગ્રામ્ય જીવન બરોબર મારા માં વિકસેલું, ખેતર, ગાય , ભેંસ, ને ચૂલા ચોંકા સિવાય મેં કાય જોયેલું નય, ને જોય ને કરત […]

Continue Reading
error: Content is protected !!