દરેક પતિ અને પત્નીએ વાંચવા જેવી વાર્તા અને સાથે સમજાવેલ વાતો એનાથી પણ સરસ છે….

“હું નહિ હોઉં” “તું શોધીશ મને ચારે બાજુ, ભટકીશ ખૂણે ખૂણે, પણ દુનિયાના કોઈપણ ખૂણે હું નહિ હોઉં. તું ઈચ્છીશ હું તારી સાથે રહું, રાત્રે પડખું ફેરવીશ ત્યારે તારા પડખામાં હું નહિ હોઉં. તને લાગશે વાસણનો અવાજ થયો તું કહીશ […]

Continue Reading
error: Content is protected !!